CHORZÓW – MIASTO PRZYJAZNE KOBIETOM

Fundacja Regionalnej Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie wraz z Partnerem Centrum Rozwoju i Edukacji Karina Indryka z siedzibą w Katowicach realizuje projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.


 

Celem głównym projektu jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna 60 kobiet w wieku powyżej 30 lat, osób o niskich kwalifikacjach, pozostających bez zatrudnienia mieszkanek OSI m Chorzów. Cel zostanie osiągnięty w okresie od 01.08.2020 r. do 31.03.2022 r.

 Cel zostanie osiągnięty poprzez:

- Identyfikację indywidualnych potrzeb UP (identyfikacja potencjału oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy) i wsparcie doradcy zawodowego - Pośrednictwo pracy (kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby)

 

- Szkolenia nakierowane na zdobycie kwalifikacji lub kompetencji (weryfikowane poprzez odpowiednie ich sprawdzenia np. w formie egzaminu.)

 

- zapewnienie UP subsydiowanego zatrudnienia służącego zdobyciu doświadczenia zawodowego.

Realizacja celu odpowiada zapotrzebowaniu śląskiego rynku pracy.

Cel główny wynika ze zdiagnozowania problemów Grupy Docelowej.

Cel osiągnięty będzie do 31.03.2022r

Dla uczestników projektu oferujemy:

 

- opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika


- zajęcia z pośrednikiem pracy


- szkolenie zawodowe


- szkolenie umiejętności miękkich „Radzenia sobie ze stresem, aktywne poszukiwanie pracy”


- zatrudnienie subsydiowane


- zapewniamy catering w postaci (przerwy kawowej wraz obiadem na zajęciach)


- zwrot kosztów przejazdu

Wartość projektu:

1 027 425,00 zł

Okres realizacji projektu:

01.08.2020 – 31.03.2022

Obszar realizacji projektu:

Działania w projekcie skierowane będą do społeczności lokalnych związanych z terenami uwzględnionymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji Chorzowa 2023.

Minimum 50% uczestników projektu będą stanowić osoby z obszaru rewitalizacji bądź jego otoczenia.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu Lidera:

Ul. Św. Piotra 9, 41-500 Chorzów

Kierownik Projektu: Marcin Moskwa

numer telefonu: +48 503 373 639

Lub adres e-mail: biuroprojektu@rfpn.org

 

Lub w biurze Partnera:

Centrum Rozwoju i Edukacji Karina Indryka

Ul. Kotlarza 10B, 40-139 Katowice

Właściciel:  Karina Indryka

numer telefonu: + 48 604 056 500

Lub e-mail: biuro@centrum-rozwoju.edu.pl

 

Więcej informacji na stronach:

http://www.rfpn.org

lub

https://centrum-rozwoju.edu.pl/